Ασφάλιση Διαδικτυακών Κινδύνων (Cyber Risk Insurance)

Ασφάλιση Διαδικτυακών Κινδύνων - Cyber Risk Insurance

Οι οικονομικές δραστηριότητες των περισσότερων οργανισμών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών. Ωστόσο είναι επιρρεπείς σε κινδύνους όπως οι κυβερνοεπιθέσεις που δύναται να προκαλέσουν σοβαρές απώλειες σε οργανισμούς ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. H ασφάλιση Cyber Insurance αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης του υπολειπόμενου κινδύνου (residual risk) και οι υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης ασφάλειας που παρέχει μπορούν να καταστήσουν λειτουργικό το Πλάνο Αντιμετώπισης Περιστατικών που απαιτεί ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) να έχει κάθε εταιρία.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η παροχή εξειδικευμένης επιμόρφωσης αναφορικά με το Cyber Risks Management, η παρουσίαση των κινδύνων που απειλούν τις σύγχρονες επιχειρήσεις, οι δυνατότητες διαχείρισής τους και η χρήση της ασφάλισης ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου. Επίσης σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει μία συνολική λύση αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων παραβίασης δεδομένων. Η συγκεκριμένη λύση θα επιτρέψει τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στις επιχειρήσεις να διαχειριστούν την αυξανόμενη ευθύνη τους λόγω της διαχείρισης μεγάλων ποσοτήτων προσωπικών δεδομένων των πελατών τους και να μετριάσουν τον κίνδυνο να πληγεί η εταιρική τους φήμη από πιθανή παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων αυτών.

10 ώρες

Ασφαλιστικούς σύμβουλους, μεσίτες, πράκτορες και διαμεσολαβητές, υπάλληλους ασφαλιστικών εταιρειών που εργάζονται στο τμήμα αξιολόγησης των κινδύνων, προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων, τμήμα απαιτήσεων αλλά και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις με καθήκοντα διαχείρισης ασφαλιστικών καλύψεων όπως λογιστές, δικηγόρους, επιμετρητές ζημιών, διευθυντές μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπεύθυνους ασφάλειας και υγείας, προϊστάμενους τμημάτων μεγάλων οργανισμών.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Εκτιμούν την αξία της ασφάλισης διαδικτυακών κινδύνων
 • Αναφέρουν τις διεθνείς τάσεις στον χώρο της κυβερνοασφάλειας
 • Περιγράφουν τρόπους διαχείρισης διαδικτυακών κινδύνων
 • Συνοψίζουν τη σχέση της κυβερνοασφάλειας με τον κανονισμό GDPR
 • Αναφέρουν τις καλύψεις, τις εξαιρέσεις και τις επεκτάσεις κάτω από το ασφαλιστήριο διαδικτυακών κινδύνων
 • Παραθέτουν τα κριτήρια αξιολόγησης του κινδύνου
 • Ονομάζουν τα μέτρα προστασίας που χρειάζεται να ενσωματώσουν στις διαδικασίες τους οι επιχειρήσεις
 • Συγκρίνουν την ασφάλιση διαδικτυακών κινδύνων με την ασφάλιση διευθυντών και συμβούλων
 • Αναθεωρούν τα δεδομένα που προκύπτουν διεθνώς λόγω της συνεχούς εξέλιξης των κινδύνων
 • Εξηγούν τρόπους αντιμετώπισης των διαδικτυακών κινδύνων
 • Χρησιμοποιούν τις τεχνικές ανάλυσης του κινδύνου
 • Αντικρούουν τα επιχειρήματα που υποβαθμίζουν την ανάγκη της ασφάλισης διαδικτυακών κινδύνων

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Εναρκτήρια συνάντηση
 • Σκοπός και στόχοι του προγράμματος
 • Παγοθραύστης

Διαδικτυακοί Κίνδυνοι

 • Διεθνείς τάσεις
 • Στατιστικά στοιχεία
 • Διαχείριση Διαδικτυακών Κινδύνων
 • Διαδικτυακοί Κίνδυνοι και Κανονισμός Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
 • Τι είναι και τι προσφέρει η Cyber Insurance;
 • Η χρήση της ασφάλισης Cyber Insurance στη διαχείριση των κινδύνων

ΕΝΟΤΗΤΑ 2- ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΥ (CYBER RISK INSURANCE)

 • Ανάλυση της έννοιας των ορισμών
 • Σ’ αυτό την ενότητα γίνεται ανάλυση των βασικών εννοιών που αναφέρονται σε ένα ασφαλιστήριο ασφάλισης του κυβερνοχώρου
 • Τι καλύπτει ένα ασφαλιστήριο
  • Ευθύνη έναντι τρίτων
  • Διαχείριση Περιστατικών Παραβίασης Ασφάλειας
  • Διακοπή Εργασιών
  • Κυβερνοεκφοβισμός
  • Διοικητικά πρόστιμα
  • Άλλες καλύψεις
 • Πρόσθετες Καλύψεις
 • Εξαιρέσεις
 • Απαλλαγές
 • Μελέτη περιπτώσεων

ENOTHTA 3 – AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 • Κριτήρια αξιολόγησης
 • Η ευθύνη των ασφαλισμένων
 • Μέτρα προφύλαξης
 • Διαχείριση απαιτήσεων
 • Τιμολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΥ

 • Η αναγκαιότητα της εποχής
 • Ποιες επιχειρήσεις/οργανισμοί χρειάζεται να έχουν ασφάλιση κυβερνοχώρου
 • Τρόποι προώθησης της ασφάλισης
 • Ασφάλιση κυβερνοχώρου και η σχέση της με την Ασφάλιση Διευθυντών και Συμβούλων
 • Αντιμετώπιση αντιρρήσεων υποψηφίων ασφαλισμένων

ΕΝΟΤΗΤΑ 5- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

 • Μελέτη Περιπτώσεων
 • Ανακεφαλαίωση
 • Συμπεράσματα
 • Αξιολόγηση του προγράμματος
 • Συζήτηση/ερωτήσεις-απαντήσεις για τρόπους προώθησης της ασφάλισης κυβερνοχώρου
 • Άσκηση αντιστοίχισης για τη σχέση της ασφάλισης κυβερνοχώρου και ασφάλισης διευθυντών και στελεχών
 • Μελέτες περιπτώσεων και παιγνίδι ρόλων για τους τρόπους προώθησης της ασφάλισης
Scroll to top