Όροι και Προϋποθέσεις

 1. Για συμμετοχή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα κατάρτισης απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή του ηλεκτρονικού εντύπου που θα εμφανιστεί όταν πατήσεται το κουμπί «Δήλωσης Συμμετοχής»
 2. Η παραλαβή της δήλωσης συμμετοχής επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά. Σε έκτακτες περιπτώσεις, η επιβεβαίωση μπορεί να γίνει την τελευταία μέρα πριν την έναρξη του προγράμματος.
 3. Στην περίπτωση που το πρόγραμμα είναι επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα επίσημα έντυπα της ΑνΑΔ (Έντυπο 6ΠΕ και Έντυπο ΚΕ2). Τα συγκεκριμένα έντυπα θα πρέπει να αποσταλούν με email ή με φαξ πριν από την έναρξη του προγράμματος.
 4. Απαραίτητη προϋπόθεση για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ, είναι η συμμετοχή των εκπαιδευομένων τουλάχιστον στο 75% του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης. Σε περίπτωση συμμετοχής κάτω από το 75%, οι εκπαιδευόμενοι (ή η εταιρεία τους) θα πρέπει επιπρόσθετα να καταβάλουν και το ποσό της επιχορήγησης της ΑνΑΔ.
 5. Στα σεμινάρια τα οποία επιχορηγούνται από την ΑνΑΔ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα από ιδιωτικές εταιρείες, ημικρατικούς οργανισμούς και κοινοτικές αρχές.
 6. Για να μπορεί κάποιο άτομο να διεκδικήσει την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, θα πρέπει ο εργοδότης του να του καταβάλλει Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
 7. Άτομα που είναι αυτοεργοδοτούμενοι, φοιτητές, κυβερνητικοί ή συνταξιούχοι μπορούν να παρακολουθήσουν σεμινάρια της ΑΝΑΔ, αλλά δεν θα δικαιούνται την επιχορήγηση. Στα άτομα αυτά προσφέρονται ειδικές τιμές.
 8. Άνεργοι οι οποίοι τηρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, μπορούν να συμμετέχουν σε 1 σεμινάριο τον χρόνο εντελώς δωρεάν. Απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπου παραπεμπτικού σημειώματος από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
 9. Για να διεξαχθεί το σεμινάριο θα πρέπει ο ελάχιστος αριθμός των συμμετοχών να είναι από 6 άτομα και πάνω. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αυτός ο αριθμός το σεμινάριο μπορεί να μεταφερθεί σε νέες ημερομηνίες.
 10. Στην περίπτωση που το σεμινάριο ακυρωθεί από την Terramedia Insurance Training Institute, επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που πλήρωσε ο συμμετέχοντας/εταιρεία.
 11. Τρόπος Πληρωμής:
  1. Με μετρητά
  2. Με έκδοση επιταγής στο όνομα της εταιρίας Terramedia Interactive Ltd
  3. Με κατάθεση στο λογαριασμό της Τράπεζας Κύπρου: SWIFT/BIC: BCYPCY2N   IBAN:  CY17002001580000000101057900.   

Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR

Το Terramedia Insurance Training Institute (εφεξής Terramedia) εφαρμόζει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679. Η συλλογή και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται μετά από συναίνεση του συμβαλλόμενου (εφεξής Μέρος Β) με την υπογραφή της φόρμας εγγραφής με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση του και τη ρύθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται στα συμβαλλόμενα μέρη.

Τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα καταχωρούνται στο Μητρώο συμμετεχόντων του Terramedia:

Ονοματεπώνυμο, Ταυτότητα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Ηλεκτρονική διεύθυνση.

Περαιτέρω νοείται ότι για σκοπούς Λογιστικού Ελέγχου οι πληροφορίες για το ύψος και την αποπληρωμή των διδάκτρων καταχωρούνται στο λογισμικό λογιστικής και τυγχάνουν επεξεργασίας από τους εγκεκριμένους λογιστές της Εταιρείας.

Τα δεδομένα επικοινωνίας χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτηση του Μέρους Β σε σχέση με την εκπαιδευτική υπηρεσία που του παρέχεται και μπορεί να περιλαμβάνει: α) ενημέρωση σε σχέση με το περιεχόμενο των μαθημάτων, β) ενημέρωση σε σχέση με αλλαγή μέρας και ώρας μαθημάτων, γ) ενημέρωση για την κατάσταση των διδάκτρων του, δ) άλλες δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων και η επικοινωνία γίνεται από εργοδοτούμενο υπεύθυνο άτομο του Terramedia.

Το Μέρος Β μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων μετά τη λήξη της παροχής εκπαιδευτικής υπηρεσίας και εφόσον δεν εκκρεμούν οποιεσδήποτε συμβατικές, διοικητικές ή οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του Terramedia.

Το Terramedia παρέχει επίσης  στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας και του επεξεργαστή.

Μέτρα ασφαλείας

Διαθέτουμε κατάλληλους ελέγχους ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων των δεδομένων. Εκτιμούμε συνεχώς τους κινδύνους που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.Το Terramedia Insurance Training Institute διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων των πελατών του και δεν αρνείται  να ενεργήσει κατόπιν αιτήματος του πελάτη (υποκείμενου δεδομένων) να ασκήσει τα δικαιώματά του.

Σημειώνουμε επίσης ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη για παραβίαση που συμβαίνει πέρα από τη σφαίρα ελέγχου μας.

Scroll to top