Ασφαλίσεις Περιουσίας:
Ασφαλίσιμοι Κίνδυνοι - Φυσικές Καταστροφές & Πανδημίες

Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους καταρτιζόμενους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την ασφάλιση περιουσίας, τις διάφορες καλύψεις και είδη ασφαλιστηρίων αλλά και για τους παράγοντες εκτίμησης και τιμολόγησης ενός κινδύνου ώστε να δίνουν σωστές συμβουλές στους υποψήφιους ασφαλισμένους και να διασφαλίζεται το χαρτοφυλάκιο της ασφαλιστικής εταιρείας από μη αποδεκτούς κινδύνους.

7 ώρες

7 μονάδες CPD

 • Διευθυντικά στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών.
 • Ασφαλιστές (underwriters).
 • Λειτουργούς τμημάτων αποδοχής κινδύνων.
 • Λειτουργούς τμημάτων απαιτήσεων.
 • Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
 • Ασφαλιστικούς σύμβουλους.
 • Δικηγόρους και διοικητικούς λειτουργούς που μέρος των καθηκόντων τους είναι η ασφάλιση και θέλουν να αποκτήσουν εξειδίκευση στις ασφαλίσεις περιουσίας.

Μέσα από το πρόγραμμα θα αποκτήσετε δεξιότητες όπως:

 • Να αναγνωρίζετε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων
 • Να αναγνωρίζετε τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται από τους υποψήφιους ασφαλισμένους και να εισηγείστε τρόπους βελτίωσής των
 • Να ερμηνεύετε τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων
 • Να χρησιμοποιείτε επαγγελματικές τεχνικές εκτίμησης, τιμολόγησης και αποδοχής των κινδύνων
 • Να υιοθετείτε καλές πρακτικές διευθέτησης απαιτήσεων 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ –  ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Στους συμμετέχοντες με επιτυχία θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης

Scroll to top