Ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής

TRΙ-03

Η Ασφαλιστική Βιομηχανία αποτελεί πλέον έναν αναβαθμισμένο και πολλά υποσχόμενο τομέα απασχόλησης με σημαντικές προοπτικές ανέλιξης για όσους επιθυμούν να ενταχθούν δυναμικά στον ασφαλιστικό χώρο, στοχεύοντας στην οικοδόμηση μιας πετυχημένης και κατοχυρωμένης σταδιοδρομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ασφαλιστική Βιομηχανία απαιτεί πλέον  σε νομική βάση Insurance Distribution Directive (IDD) τη δια βίου μάθηση Continuous Professional Development (CPD) με πιστοποιημένη γνώση σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης.

Το πρόγραμμα Ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής είναι το Πρόγραμμα εκείνο που αποτελεί τη βάση για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων αναφορικά με την Ασφάλιση Ζωής.

20 ώρες

20 μονάδες CPD

  • Ασφαλιστικούς συμβούλους, και όσοι ασχολούνται με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
  • Εργοδοτούμενους ασφαλιστικών εταιρειών.
  • Δικηγόρους, λογιστές, διοικητικούς υπαλλήλους που μέρος των καθηκόντων τους είναι η ασφάλιση.
  • Ανέργους που επιθυμούν να ασχοληθούν με θέματα ασφάλισης.

Μέσα από το πρόγραμμα θα αποκτήσετε δεξιότητες όπως:

  • Να εξηγείτε  τους όρους των ασφαλιστηρίων Ζωής
  • Να διακρίνετε τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων ειδών ασφαλιστηρίων Ζωής
  • Να εφαρμόζετε  τη σωστή διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων
  • Να αναλύετε τις ασφαλιστικές ανάγκες των υποψήφιων ασφαλισμένων
  • Να ενημερώνετε τους υποψήφιους ασφαλισμένους σύμφωνα με τη νομοθεσία
  • Να υιοθετείτε καλές πρακτικές ασφάλισης

ENOTHTA 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ENOTHTA 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στους συμμετέχοντες με επιτυχία θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης στο οποίο θα αναγράφεται ότι το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται στα τρία εξεταζόμενα μαθήματα για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης (ΠΒΑΚ).

Scroll to top