Ασφαλίσεις Κλάδου Γενικής Φύσεως

TRΙ-02

Το πρόγραμμα «Ασφαλίσεις Γενικού Κλάδου» σας παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα προϊόντα του Γενικού Κλάδου στην ασφαλιστική αγορά. Προσδιορίζει και εξηγεί τα βασικά χαρακτηριστικά των τυπικών καλύψεων που παρέχονται στις κύριες κατηγορίες ασφαλίσεων, δηλαδή κινητήρα, ατύχημα, υγεία, περιουσία, χρηματική και ευθύνη.

Σας παρέχει επίσης τις γνώσεις και δεξιότητες για να διαπιστώσετε πως ενεργούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην αναγνώριση και εκτίμηση των κινδύνων που αναλαμβάνουν, καθώς και πώς υπολογίζονται τα ασφάλιστρα σε κάθε κατηγορία ασφάλισης.

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι το κόστος των αξιώσεων είναι βασικό στοιχείο, αποκτάτε την κατανόηση της σημασίας των ερευνών, των διαδικασιών απόδειξης, της κράτησης και της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις πολιτικής.

20 ώρες

20 μονάδες CPD

 • Ασφαλιστικούς συμβούλους, και όσοι ασχολούνται με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
 • Εργοδοτούμενους ασφαλιστικών εταιρειών.
 • Δκηγόρους, λογιστές, διοικητικούς υπαλλήλους που μέρος των καθηκόντων τους είναι η ασφάλιση.
 • Ανέργους που επιθυμούν να ασχοληθούν με θέματα ασφάλισης.

Μέσα από το πρόγραμμα θα αποκτήσετε δεξιότητες όπως:

 • Να περιγράφετε τις υποχρεωτικές ασφάλειες.
 • Να καθορίζεται τις ασφαλίσεις που εμπίπτουν στο Γενικό Κλάδο
 • Να εξηγείται τους όρους και τις προϋποθέσεις των διαφόρων Γενικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων
 • Να εξηγείτε γη διαδικασία απαιτήσεων και τη σημαντικότητα της έρευνας
 • Να εξηγείτε τη διαδικασία απόδειξης του δικαιώματος απαίτησης και συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου.
 • Να διακρίνετε τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων
 • Να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τη τιμολόγηση των κινδύνων
 • Να εκτιμάτε την αξία της ασφάλισης
 • Να υιοθετείτε καλές πρακτικές στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Στους συμμετέχοντες με επιτυχία θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης στο οποίο θα αναγράφεται ότι το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται στα τρία εξεταζόμενα μαθήματα για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης (ΠΒΑΚ).

Scroll to top