Ανάπτυξη Πωλήσεων στην Ασφαλιστική Βιομηχανία

TRΙ-10

Είναι επιστημονικά και επαγγελματικά αποδεδειγμένο ότι στην καθημερινότητα της ανάπτυξης του κύκλου εργασιών ενός Ασφαλιστικού Χρηματοοικονομικού Οργανισμού ένας ιδιαίτερα μεγάλος συνδυασμός από σκέψεις, ανθρώπινο δυναμικό και τελικές υπηρεσίες χρειάζεται να δημιουργήσουν ένα και μόνο θετικό αποτέλεσμα:  την κερδοφόρο ανάπτυξη της εταιρείας.

Οι ασφαλισμένοι πελάτες (ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα) απαιτούν συνεχή φροντίδα και προστασία για την πραγματοποίηση των αναγκών τους και νοιάζονται στο να διασφαλίσουν την ευημερία των επιχειρήσεων και της οικογένειάς τους. Η Εξυπηρέτηση και η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την διατήρηση και ανάπτυξη του πελατολογίου.

O στόχος αυτού του προγράμματος είναι να παρέχει τις κατάλληλες τεχνικές επικοινωνίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη διατήρηση και στήριξη των ασφαλιστικών πελατών και να προτείνει τις απαραίτητες προσαρμογές στις στάσεις για πιο ενεργό φροντίδα του πελάτη.

Το πρόγραμμα αυτό θα ενδυναμώσει τις υπάρχουσες γνώσεις και την ανάπτυξη της πειστικότητας. Επίσης η επικαιροποίηση των υπαρχόντων γνώσεων έτσι ώστε μέσω της περαίωσης καθώς και της ανάληψης Βεβαίωσης Επιτυχούς παρακολούθησης κατόπιν εξετάσεων να είναι εναρμονισμένοι με την διάταξη της Οδηγίας ΙDD σύμφωνα με την οποία ο εκάστοτε Διαμεσολαβητής θα πρέπει να συμπληρώσει τις απαιτούμενες ώρες κατάρτισης

7 ώρες

7 μονάδες CPD

  • Να ακούν ενεργά καθώς όταν μιλάει ο πελάτης
  • Να ανακαλύψουν τρόπους για να βελτιώνουν συνεχώς την εξυπηρέτηση.
  • Να χτίζουν σχέσεις καθώς ο στόχος θα πρέπει να είναι να χτιστεί μια σχέση ζωής με τον πελάτη και όχι να γίνει απλά μια πώληση.
  • Να αναπτύσσουν σωστή προσωπική επικοινωνία με τους πελάτες τους έτσι ώστε να μην εισέρχονται  σε λέξεις ή φράσεις που ακυρώνουν την ίδια τους την προσπάθεια.
  • Να χρησιμοποιούν τεχνικές ερωτήσεων για να αναγνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών τους
  • Να οργανώνουν σωστά την εργασία τους και να είναι πιο αποδοτικοί
  • Να υιοθετούν το νέο Θεσμικό Πλαίσιο σχετικά με την Διαμεσολάβηση
  • Να συνεργάζονται για την ορθή αποκωδικοποίηση του νέου Θεσμικού Πλαισίου
  • Να υποκινούν τους νεοεισερχόμενους διαμεσολαβητές με ορθό τρόπο

Στους συμμετέχοντες με επιτυχία θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης στο οποίο θα αναγράφεται ότι το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΠΩΛΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗ

Scroll to top