Αξιολόγηση Κινδύνων στις Ασφαλίσεις Περιουσίας, Ευθύνης ΕργοδότηΑστικής Ευθύνης

Εκτίμηση Κινδύνων στα Ασφαλιστήρια Περιουσίας

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι εκτεθειμένες σε διάφορους εγγενείς κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν υλικές ζημιές, διακοπή εργασιών, ακόμη και τραυματισμούς. Εγγενής κίνδυνος είναι ο κίνδυνος, ο οποίος ενυπάρχει πριν ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο για τον περιορισμό του.
Η εκτίμηση κινδύνου στην ασφάλιση είναι υψίστης σημασίας και προτεραιότητας για τη διασφάλιση των συμφερόντων τόσο της Ασφαλιστικής Εταιρίας, όσο και του Ασφαλισμένου.
Το παρόν πρόγραμμα έχει σκοπό τον εντοπισμό, καταγραφή και ανάλυση των διάφορων τύπων κινδύνων, οι οποίοι απειλούν καθημερινά τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων και την επεξήγηση των ενεργειών μετριασμού κάθε τύπου κινδύνου, προκειμένου τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία εκδίδονται να περιλαμβάνουν τους απαραίτητους δεσμευτικούς όρους για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Ασφαλιστικής Εταιρίας και την αποτελεσματική προστασία της περιουσίας του Ασφαλισμένου.

8 ώρες

Ασφαλιστικούς σύμβουλους, μεσίτες, πράκτορες και διαμεσολαβητές, υπάλληλους ασφαλιστικών εταιρειών που εργάζονται στο τμήμα αξιολόγησης των κινδύνων, προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων, τμήμα απαιτήσεων αλλά και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις με καθήκοντα διαχείρισης ασφαλιστικών καλύψεων όπως λογιστές, δικηγόρους, επιμετρητές ζημιών, διευθυντές μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπεύθυνους ασφάλειας και υγείας, προϊστάμενους τμημάτων μεγάλων οργανισμών.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τι είναι εκτίμηση κινδύνου
 • Καθορίζουν σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται εκτίμηση κινδύνου
 • Ορίζουν τι είναι εγγενής κίνδυνος
 • Καθορίζουν τους εγγενής κινδύνους κάθε επιχειρηματικής οντότητας
 • Κατηγοριοποιούν τους εγγενής κινδύνους οι οποίοι αναγνωρίστηκαν
 • Αναγνωρίζουν τις συνέπειες εφόσον επισυμβεί κάθε εγγενής κίνδυνος
 • Συσχετίζουν κάθε εγγενή κίνδυνο με τις αντίστοιχες απαραίτητες ενέργειες μετριασμού κάθε κινδύνου
 • Κατηγοριοποιούν τις ενέργειες μετριασμού του κινδύνου
 • Καθορίζουν τους απαραίτητους δεσμευτικούς όρους οι οποίοι πρέπει να συνοδεύουν κάθε κίνδυνο
 • Καθορίζουν τον υπολειπόμενο κίνδυνο
 • Οργανώνουν σχέδια δράσης για τον ιδιοκτήτη του κινδύνου
 • Παρουσιάζουν στον ιδιοκτήτη του κινδύνου τα οφέλη από τη λήψη των ενεργειών μετριασμού των κινδύνων

Ενότητα 1: Εισαγωγή

Ενότητα 2: Εγγενείς Κίνδυνοι, Κατηγοριοποίηση Εγγενών Κινδύνων

Ενότητα 3: Ενέργειες Μετριασμού Εγγενών Κινδύνων, Κατηγοριοποίηση Ενεργειών Μετριασμού Εγγενών Κινδύνων  

Ενότητα 4: Υπολειπόμενος Κίνδυνος

Scroll to top