Ασφάλιση Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών (Contractors All Risk Insurance)

Η Ασφάλιση Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών (Contractors All Risk Insurance) είναι ένα πολύ εξειδικευμένο ασφαλιστήριο το οποίο είναι απαραίτητο εφόδιο για όσους ασχολούνται με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Παρέχει υψηλού επιπέδου κατάρτιση αναφορικά με την περιγραφή του ασφαλισμένου κινδύνου, των ορισμών, όρων, καλύψεων, εξαιρέσεων και προαιρετικών καλύψεων.

Καλύπτει απώλεια ή ζημιά που σχετίζονται με κατασκευαστικές εργασίες,μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό καθώς και σωματικές βλάβες σε τρίτους σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκτέλεση αυτών των έργων. Συμπεριλαμβάνει κατάρτιση για το αντικείμενο της κάλυψης, τα όρια ευθύνης και πως καθορίζονται.

8 ώρες

8 μονάδες CPD

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολιτικούς μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανολόγους, εργολάβους οικοδομών, αρχιτέκτονες, υπεργολάβους, διευθυντές κατασκευαστικών εταιρειών, ασφαλιστές, ασφαλιστικούς συμβούλους, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιρειών, υπαλλήλους ασφαλιστικών γραφείων, εκτιμητές και διακανονιστές ζημιών, δικηγόρους και λογιστές.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Αναλύουν τους όρους, επεκτάσεις και εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου
 • Παρουσιάζουν με σαφήνεια και ειλικρίνεια τις πρόνοιες του
  ασφαλιστηρίου στους πελάτες
 • Αναφέρουν το αντικείμενο της κάλυψης
 • Διακρίνουν τη διαφορά του ιδιοκτήτη του έργου και των
  υπεργολάβων
 • Εισηγούνται τις κατάλληλες επεκτάσεις ανάλογα με το έργο και το
  αντικείμενο της κάλυψης
 • Εξηγούν με λεπτομέρεια τις εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου
 • Υπολογίζουν τα ασφαλισμένα ποσά ανάλογα με το Μέρος του
  ασφαλιστηρίου
 • Εξηγούν τη διαδικασία των απαιτήσεων
 • Συμπληρώνουν τα έντυπα απαιτήσεων σωστά
 • Συνεργάζονται με όλους τους εμπλεκόμενους αποτελεσματικά
  (ασφαλιστική εταιρεία, ιδιοκτήτη του έργου, κατασκευαστική εταιρεία
  κλπ)
 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
 2. ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
 3. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
 4. ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
 6. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Στους συμμετέχοντες με επιτυχία θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης στο οποίο θα αναγράφεται ότι το πρόγραμμα
εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Scroll to top