Ασφάλιση Μεταφορών και Ευθύνης Μεταφορέων

Σε αναγνώριση των μεγάλων προοπτικών περαιτέρω εξέλιξης και ανάπτυξης των Ασφαλίσεων Μεταφορών Εμπορευμάτων, Προϊόντων και Ευθύνης Μεταφορέως, το εν λόγω εκπαιδευτικό σεμινάριο αναλύει τις συνιστώσες των ασφαλίσεων μεταφορών, το μέγεθος της αγοράς τους, τις συνήθεις και μη συνήθεις ασφαλιστικές καλύψεις, την ακολουθούμενη ασφαλιστική τεχνική, το νομοθετικό τους πλαίσιο, τα τυπικά πρωτόκολλα διαδικασιών και τις αξιοπρόσεκτες εξαιρέσεις τους. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα ορισθούν επίσης τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών. Έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Μεταφορών, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

9 ώρες

9 μονάδες CPD

Σε αναγνώριση των μεγάλων προοπτικών περαιτέρω εξέλιξης και ανάπτυξης των Ασφαλίσεων Μεταφορών Εμπορευμάτων, Προϊόντων και Ευθύνης Μεταφορέως, το εν λόγω εκπαιδευτικό σεμινάριο αναλύει τις συνιστώσες των ασφαλίσεων μεταφορών, το μέγεθος της αγοράς τους, τις συνήθεις και μη συνήθεις ασφαλιστικές καλύψεις, την ακολουθούμενη ασφαλιστική τεχνική, το νομοθετικό τους πλαίσιο, τα τυπικά πρωτόκολλα διαδικασιών και τις αξιοπρόσεκτες εξαιρέσεις τους. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα ορισθούν επίσης τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών. Έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Μεταφορών, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Παρουσιάζουν εμπεριστατωμένα το συνολικό πλαίσιο των
  Ασφαλίσεων Μεταφορών Εμπορευμάτων και Προϊόντων
 • Εξηγούν το πλαίσιο Ευθύνης Μεταφορέων
 • Αναγνωρίζουν τα ασφαλιστικά αντικείμενα του κλάδου
 • Διακρίνουν τη διαδικασία της τεχνικής σύναψης της Ασφάλισης και
  έκδοσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
 • Αναφέρουν τις προϋποθέσεις σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης
 • Αναγνωρίζουν τους διάφορους τύπους ασφαλιστηρίων
 • Εξηγούν τις εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου
 • Εξηγούν τις πιθανές επεκτάσεις του ασφαλιστηρίου
 • Εκτιμούν τη ζημιά στα εμπορεύματα
 • Εφαρμόζουν την προτεινόμενη αποζημιωτική πολιτική
 • Διαχειρίζονται λειτουργικά τις περιπτώσεις Ασφαλίσεων Μεταφορών
 • Αναλύουν τα πρωτόκολλα διαδικασιών αποδοχής κινδύνων
 • Συνεργάζονται αποτελεσματικά με όλους τους συντελεστές
 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 3. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 5. ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΙ)
 7. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 8. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
 9. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
 10. ΑΠΟΖΗΜΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 11. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
 12. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ

Στους συμμετέχοντες με επιτυχία θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης στο οποίο θα αναγράφεται ότι το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.

Scroll to top