Ασφάλιση Εμπορικών Κινδύνων & Απλώλειας Κερδών

Ασφάλιση Εμπορικών Κινδύνων και Απώλειας Κερδών

Στην εποχή μας, μια επιχείρηση διατρέχει πολλούς κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα επιζήμιοι, ενώ θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί και καλυφθεί προκειμένου να προστατευτεί η επιχείρηση. Ένας από τους σοβαρότερους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψει είναι και η απώλεια των κερδών της επιχείρησης. Η μείωση ή η απώλεια των κερδών επηρεάζει, σαφώς, τα έσοδα μιας επιχείρησης και τη συνολική αξία αυτής, αλλά παράλληλα θέτει σε άμεσο κίνδυνο και τη βιωσιμότητά της. Ως εκ τούτου, η κάλυψη της απώλειας των κερδών καθίσταται απαραίτητη για κάθε επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία. Πρόκειται για μια πολύτιμη ασφαλιστική κάλυψη που πολλοί είτε δε γνωρίζουν, είτε αποφεύγουν για λόγους εξοικονόμησης χρημάτων. Παίζει, όμως, σωτήριο ρόλο σε περίπτωση επέλευσης ενός κινδύνου. Ένας επιχειρηματίας δεν νοιάζεται μόνο για τυχόν ζημιά η καταστροφή της περιουσίας του, άλλα και για την περίοδο της διακοπής των εργασιών της επιχείρησής του που θα του επιφέρει επιπρόσθετη οικονομική ζημιά. Αυτήν ακριβώς τη ζημιά έρχεται να καλύψει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο απώλειας κερδών και διακοπής εργασιών.
Λόγω της εξειδίκευσης του ασφαλιστηρίου και του τρόπου υπολογισμού του ασφαλίστρου και του ασφαλισμένου ποσού, πολλοί σύμβουλοι ασφαλιστές και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δεν το εισηγούνται στους πελάτες τους, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε κίνδυνο.

7 ώρες

Το πρόγραμμα είναι συμμετοχικό και διαδραστικό. Περιλαμβάνει παρουσιάσεις, πρακτική εξάσκηση σε πραγματικές περιπτώσεις, ώστε οι συμμετέχοντες να αφομοιώσουν καλύτερα τον τρόπο υπολογισμού μικτού κέρδους από τον ισολογισμό και μελέτη περίπτωσης αποζημίωσης.

Ασφαλιστικοί σύμβουλοι, μεσίτες, πράκτορες και διαμεσολαβητές, υπάλληλοι ασφαλιστικών εταιρειών που εργάζονται στο τμήμα αξιολόγησης των κινδύνων, προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων, τμήμα απαιτήσεων αλλά και εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με καθήκοντα διαχείρισης ασφαλιστικών καλύψεων όπως λογιστές, δικηγόροι, επιμετρητές ζημιών.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, στο οποίο θα αναγράφεται ότι το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να εξηγούν τις καλύψεις και εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου
 • Να περιγράφουν τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλίστρων
 • Να εξηγούν με λεπτομέρεια στον πελάτη τη διαδικασία ασφάλισης και αποζημίωσης
 • Να υπολογίζουν το ασφαλισμένο ποσό και το ασφάλιστρο
 • Να υπολογίζουν την αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς
 • Να επιβάλλουν τους ειδικούς όρους ανάλογα με την περίπτωση
 • Να χρησιμοποιούν καλές πρακτικές αξιολόγησης κινδύνων
 • Να απομυθοποιήσουν ότι η ασφάλιση Απώλειας Κερδών είναι δύσκολο να πωληθεί
 • Να εκτιμούν την αξία της ασφάλισης για το όφελος του πελάτη
 • Να παροτρύνουν και άλλους να προωθούν την Ασφάλιση Απώλειας Κερδών

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

 • Τι ασφαλίζω
 • Ασφαλιστικές Καλύψεις
 • Επεκτάσεις / Εξαιρέσεις
 • Υπολογισμός ασφαλίστρου
 • Αποζημίωση
 • Άσκηση: Μελέτη περίπτωσης
 • Άσκηση: Ποιους κινδύνους ασφαλίζω
 • Άσκηση κινδύνου υποασφάλισης

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ

 • Σε ποιες περιπτώσεις προσφέρεται
 • Τι ασφαλίζω – Γιατί κάνω ασφάλιση απώλειας κερδών
 • Υπολογισμός ασφαλίστρου
 • Υπολογισμός Μικτού Κέρδους
 • Μισθοί /έξοδα λογιστών
 • Περίοδος αποζημίωσης
 • Τρόπος αποζημίωσης
 • Άσκηση υπολογισμού μικτού κέρδους από ισολογισμό
 • Άσκηση: Μελέτη περίπτωσης αποζημίωσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 • Συμπεράσματα
 • Ερωτήσεις / απαντήσεις
Scroll to top